hop-tac-phat-trien

26 Nov 2016

Hợp tác phát triển

Hợp tác phát triển là một bộ phận trong chính sách phát triển và đồng thời cũng là một phương tiện để thực hiện chính sách đốI ngoạI của Phần Lan, qua đó Phần Lan có thể đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và vào những nỗ lực của Việt Nam mở cửa ra thế giớI về chính trị và kinh tế.

Phần Lan tập trung các nỗ lực trong hợp tác phát triển của mình vào các cấp độ và hỗ trợ những mục tiêu sau đây:

  • Với tư cách là một phần trong cộng đồng tài trợ quốc tế ở Việt Nam, Phần Lan tham gia đốI thoạI chính sách vớI Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tiếp tục quá trình đổI mớI nhằm giữ được đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giảm tỷ lệ nghèo hơn nữa.
  • Với tư cách là thành viên EU, Phần Lan đóng góp vào việc thực hiện Chính Sách Phát Triển của EU tạI Việt Nam, kể cả thúc đẩy chương trình hài hòa hóa.
  • Đóng góp vào việc xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia của các tổ chức Liên Hợp Quốc, và các tổ chức tài trợ quốc tế chủ yếu.
  • Đóng góp trực tiếp vào giảm nghèo qua các dự án hợp tác phát triển song phương của Phần Lan.